Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-02-03 ( Imieniny: Błażeja, Joanny)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 11 kwietnia 2017 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmują                   między innymi:

 • kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,
 • tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk i integracja międzypokoleniowa,
 • pielęgnowanie kultury regionalnej,

4) organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

5) udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach i koncertach.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 10.000 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 1. 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
 2. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.
 3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie          (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300);
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • oferty niekompletne albo nieprawidłowo wypełnione podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;
 • oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
   na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 • zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;
 • dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;
 • podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest
  do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
  z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)
  w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.
 1. Termin i warunki składania ofert:
 • wyznacza się termin składania ofert do dnia 4 maja 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”;
 • decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2017 roku.
 • wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 • przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt.),
 4. uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),
 5. uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt) ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).
 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;
 • wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 30 pkt.;
 • decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się
  z opinią Komisji Konkursowej;
 • wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane
  do publicznej wiadomości;
 • konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;
 • Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.
 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Gmina Lutomiersk nie realizowała w latach ubiegłych tego zadania.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.        z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ).

                                                                                                      

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-04-11 14:59przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2017-04-11 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2306

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo