Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-05-28 ( Imieniny: Augustyna, Ingi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. gospodarki drogowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. gospodarki drogowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 ds. gospodarki drogowej

w Referacie Inwestycji i Rozwoju
w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2022 r.
Termin składania ofert: 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00

 

 1. Opis stanowiska: stanowisko ds. gospodarki drogowej w Referacie Inwestycji i Rozwoju

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

 3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne;

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

 7. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:             

 1. znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;

 2. doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy;

 3. prawo jazdy kat. B i możliwość wykorzystywania własnego samochodu osobowego do celów służbowych;

 4. znajomość pakietu MS Office;

 5. dyspozycyjność; rzetelność, odpowiedzialność;

 6. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

 7. umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów;

 8. gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych;

 2. Wydawanie pozwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny - zgodnie z ustawą o drogach publicznych:

  1. decyzji na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym;

  2. decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego;

  3. decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 3. Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do Referatu Budżetu i Finansów przypisów należności za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym;

 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk;

 5. Szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne wykonywania pracy:

  1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w pokoju usytuowanym na I piętrze budynku,

  2. praca wykonywana także poza siedzibą Urzędu – wymagane wyjazdy służbowe celem oględzin w terenie;

  3. budynek Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk nie jest wyposażony w windę ani w urządzenia umożliwiające swobodne poruszanie się między piętrami na wózku inwalidzkim;

  4. podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer stacjonarny, urządzenia biurowe.

 1. Charakter pracy, czas pracy i termin wynagrodzenia:

  1. umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat;

  2. praca biurowo – administracyjna wykonywana głównie w pozycji siedzącej oraz praca w terenie;

  3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

  4. praca w systemie równoważnym czasu pracy;

  5. wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas wypłata następuje w dniu poprzedzającym.  

7.      Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 9. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata - podpisany własnoręcznie w sposób czytelny.

8. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
  i kwalifikacje;

 2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

9. Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki drogowej

należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu (skrzynka podawcza) lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 20 stycznia 2022r. do godz. 14.00. O dochowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego została dołączona do ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia naboru,  następnie zostaną zniszczone.

10.   Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk. Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

11. Inne informacje

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Autor: Izabela Paczkowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-10 14:02przez: Izabela Paczkowska
Opublikowano:2022-01-10 14:02przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:715

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo