Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info e-mail: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Deklaracja na podatek od środków transportowych

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

referent Paulina Twardowska

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 138)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U z 2011 r. Nr 293, poz. 1731),

·         Uchwała Nr XV/111/11 Rady gminy Lutomiersk z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (wg załącznika). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 14 

Załączniki:

·         załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

·         30 dni,

·         Podatnicy są corocznie obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

·         Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

·         samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

·         samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

·         ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

·         ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

·         przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

·         przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

·         autobus.

Podatek należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

10

Formularz do pobrania

·         Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

·         Załącznik do deklaracji DT-1/A

 

 

 

Autor: Paulina Twardowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-20 11:24przez: Paulina Twardowska
Opublikowano:2016-01-20 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1700

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.