Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Rozgraniczenie nieruchomości

 

URZĄD MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11      www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic, polega na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące danej nieruchomości, poprzez określenie punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Etapy rozgraniczenia nieruchomości:

1.      Złożenie wniosku o rozgraniczenie - właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty składa w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk wniosek wraz załącznikami.

2.      Postanowienie o wszczęciu postępowania – Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, upoważniając wskazanego geodetę do przeprowadzenia czynności technicznych.

3.      Czynności techniczne rozgraniczenia – geodeta wykonuje je w terenie, zawiadamiając na 7 dni wcześniej o dacie i miejscu rozprawy, strony postępowania. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. Jeżeli geodeta zdołał ustalić przebieg granic, oraz strony postępowania zgodziły się na ich przyjęcie, geodeta kompletuje dokumentację i przekazuje ją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4.      Zakończenie procedury rozgraniczeniowej – w zależności od tego jakie są ustalenia, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk może wydać następujące rodzaje rozstrzygnięć:

a)      decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości – jeżeli właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie granic nastąpiło w wyniku zebranych przez geodetę dokumentów i zgodnego oświadczenia stron postępowania

b)      decyzja o umorzeniu postępowania (wariant I) – w przypadku sporu co do przebiegu granicy nie dochodzi do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie. Geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, następnie oznacza jej na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi gminy. Postępowanie administracyjne umarza się a sprawę z urzędu przekazuje się do sądu. Sąd rozpatruje sprawę w trybie postępowania nieprocesowego.

Decyzja o umorzenie postępowania wariant (II) – gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe m.in. w wyniku zawarcia przez strony ugody przed uprawnionym geodetą, co powoduje definitywne zakończenie postępowania.

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

inspektor Justyna Wiśniak

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 8

tel. 43 677 50 11 (wew. 160)

3

Podstawa prawna

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U z 1999 r., Nr 45, poz. 453),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, który powinien zawierać:

- imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu wnioskodawcy,

- opis powodów, dla których wnioskuje się o rozgraniczenie nieruchomości,

- dane geodezyjne opisujące nieruchomość będącą przedmiotem sprawy (imię i nazwisko właściciela/i nieruchomości, numer działki, określenie położenia)

- dane geodezyjne opisujące nieruchomości przyległe, z którymi przedmiotowa nieruchomość ma być rozgraniczona (nr działki, określenie położenia względem nieruchomości będącej przedmiotem sprawy) i znane mu adresy zamieszkania właścicieli tych działek gruntu

5

Opłaty

Brak z opłaty skarbowej za wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego,

10 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie lub umarzającą postępowanie.

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczającego

30 dni wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie lub umorzenie postępowania, po otrzymaniu od geodety wszystkich niezbędnych dokumentów.

Termin zakończenia postępowania rozgraniczającego uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy.

7

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego stronom nie służy zażalenie.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy sądowi.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczającego służy prawo odłownia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11 95-083 Lutomiersk

W godzinach:  pn. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

brak

10

Formularz do pobrania

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

 

 

Autor: Justyna Wiśniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-16 09:57przez: Justyna Wiśniak
Opublikowano:2022-01-03 13:48przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-11-30 13:57przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:3331

Rejestr zmian

  • [2021-11-30 13:57:35]Administrator2021-11-30
  • [2021-03-10 09:10:03]Administrator2021-03-10