Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-01-22 ( Imieniny: Dominiki, Mateusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr  93/W/20

Wójta Gminy Lutomiersk

 z dnia 9 grudnia 2020r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LUTOMIERSK

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lutomiersk, zwany dalej regulaminem, określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Lutomiersk, zwanego dalej urzędem lub urzędem gminy, a także zadania i zasady ich realizacji, zakres działań kierownictwa urzędu, poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o;

1)      gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lutomiersk;

2)      radzie – należy przez to rozumieć – Radę Gminy Lutomiersk;

3)      wójcie, zastępcy wójta, sekretarzu, skarbniku, kierowniku urzędu stanu cywilnego, należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Lutomiersk, Zastępcę Wójta Gminy Lutomiersk, Sekretarza Gminy Lutomiersk, Skarbnika Gminy Lutomiersk, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lutomiersku;

4)      komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wyodrębnione w schemacie referaty, inne komórki i samodzielne stanowiska pracy;

5)      jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to rozumieć jednostkę działająca w sektorze finansów publicznych, utworzoną przez gminę w celu realizacji zadań gminy (GOPS, SCUW, placówki oświatowe) i instytucję kultury – GOK;

3. Siedzibą urzędu gminy jest miejscowość Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11.

4. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

5. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy w urzędzie, wprowadzony odrębnym zarządzeniem wójta.

Rozdział 2.
ZADANIA URZĘDU I ZASADY DZIAŁANIA

§ 2. 1.  Urząd jest aparatem pomocniczym wójta realizującym zadania wynikające z zakresu kompetencji wójta, a także związane z obsługą rady.

2. Urząd jest jednostką budżetową i realizuje zadania:

1)      własne gminy;

2)      zlecone gminie;

3)      wynikające z porozumień zawartych z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;

4)      pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami i stanowiskami rady oraz zarządzeniami i decyzjami wójta.

3. Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań
i kompetencji, w szczególności do zadań urzędu należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy;

2)      wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;

3)      zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze gminy;

5)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu;

6)      zamieszczanie informacji w Biuletynie informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy;

7)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:

a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

c)    przekazywanie akt do archiwów;

8)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy;

9)      realizacja obowiązków i uprawnień spoczywających na urzędzie jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

§ 3. 1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1)      praworządności;

2)      służebności wobec społeczności lokalnej;

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

4)      jednoosobowego kierownictwa;

5)      kontroli wewnętrznej;

6)      podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu, poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

2. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań urzędu działają na podstawie i w granicach prawa.

3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

4. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zamówień publicznych.

5. W urzędzie prowadzona jest kontrola zarządcza rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej w urzędzie określa odrębne zarządzenie wójta.

6. Zasady podpisywania pism przez wójta i pracowników urzędu określa załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział 3.
ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

§ 4. 1. Kierownikiem urzędu jest wójt.

2. Wójt kieruje urzędem przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed wójtem za realizacje swoich zadań.

3. Wójt jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie gminy. Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;

3)      określanie polityki kadrowej i płacowej i wydawanie przepisów związanych z organizacją
i funkcjonowaniem urzędu;

4)      udzielanie pełnomocnictw procesowych;

5)      upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w imieniu wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

6)      wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania;

7)      prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

8)      pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy oraz gminnego zespołu reagowania kryzysowego;

9)      wydawanie poleceń i decyzji wiążących dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów i pozostałych pracowników urzędu, celem realizacji lub wsparcia realizacji zadań obronnych na terenie gminy;

10)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

§ 5. Pod nieobecność wójta albo w razie niemożności pełnienia przez wójta obowiązków
za właściwe funkcjonowanie urzędu odpowiada zastępca wójta. Zakres zadań przypisany zastępcy wójta wynika z udzielonych mu upoważnień i obejmuje między innymi:

1)   wydawanie w imieniu wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

2)   pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności wójta na podstawie odpowiednich upoważnień;

3)   reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych;

4)   składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym;

5)   nadzór nad pracą referatu, zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu, której schemat stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;

6)   inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez wójta.

§ 6. 1. Sekretarz organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie
i odpowiednie warunki działania.

2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1)   przygotowywanie projektów zmian regulaminu i nadzór nad opracowywaniem innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;

2)   opracowywanie zakresów czynności kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych i nadzorowanie opracowywania projektów zakresów czynności dla stanowisk pracy;

3)   koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

4)   nadzór na przygotowywaniem projektów aktów prawnych rady gminy i wójta;

5)   czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu;

6)   usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

7)   koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi i zakupem środków trwałych
i wyposażenia oraz ubezpieczeniem mienia gminy;

8)   kontrola dyscypliny pracy;

9)   nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie;

10)         nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;

11)         nadzór nad organizacją prac związanych z wyborami, referendum, spisami;

12)         koordynacja kontroli zarządczej w urzędzie i na poziomie gminy;

13)         koordynacja spraw wynikających z kontroli zewnętrznych i audytu wewnętrznego;

14)         przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

15)         organizacja i przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu;

16)         organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej;

17)         nadzór nad prowadzeniem strony internetowej urzędu oraz BIP;

18)         przyjmowanie z upoważnienia wójta ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

19)         nadzór nad pracą referatu, zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu, której schemat stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;

20)         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał rady oraz zarządzeń i upoważnień wójta.

§ 7. 1.  Skarbnik odpowiada za całokształt gospodarki finansowej gminy z uwzględnieniem zadań z zakresu administracji rządowej.

2.   Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1)       prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2)       opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia gminy;

3)       prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu;

4)       przygotowywanie projektu budżetu gminy i jego zmian oraz bieżący nadzór nad realizacją budżetu;

5)       nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;

6)       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

7)       nadzór i kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

8)       nadzór nad przestrzeganiem kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9)       kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

10)   sprawowanie nadzoru nad ewidencją mienia gminy, przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji;

11)   nadzór nad przygotowywaniem okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;

12)   przygotowywanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;

13)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;

14)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową urzędu i jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury;

15)   współdziałanie z osobami dokonującymi kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;

16)   obsługa zadłużenia gminy, wnioskowanie i opracowywanie wniosków kredytowych
i pożyczkowych;

17)   nadzór nad pracą referatu, zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu, której schemat stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;

18)   realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał rady i zarządzeń oraz upoważnień wójta.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 8. 1.  Urząd działa w strukturze referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

2. Referat jest komórką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw.

3. Referatem kieruje kierownik. Obowiązki kierownika referatu określa regulamin, zakres działania referatu i indywidualny zakres obowiązków na stanowisku pracy.

4. W celu zapewnienia realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, wójt może powołać w drodze zarządzenia zespół zadaniowy, koordynatora lub pełnomocnika do realizacji określonych zadań.

§ 9. 1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy, które przy prowadzeniu spraw stosują ustalone oznaczenie:

1)        Kierownictwo Urzędu:

a)    Wójt Gminy (WG);

b)   Zastępca Wójta Gminy (ZWG);

c)    Sekretarz Gminy (SG);

d)   Skarbnik Gminy (SKG);

2)      Referat Organizacyjno-Samorządowy (OS);

3)      Referat Budżetu i Finansów (RBiF);

4)      Referat Podatków i Opłat (RPiO);

5)      Referat Inwestycji i Rozwoju (RIiR);

6)      Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią (RRiGZ);

7)      Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (RGKiL);

8)      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO);

9)      Radca Prawny (RP);

10)  Inspektor ochrony danych (IOD);

11)  Audytor wewnętrzny (AW);

2. Na podstawie odrębnych przepisów w strukturze urzędu funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (USC).

3. Wójt dzieli referaty na stanowiska pracy i określa wielkość etatów na stanowiskach pracy wchodzących w skład referatów, na samodzielnych stanowiskach, na stanowiskach kierowniczych nie wchodzących w skład referatów odrębnym zarządzeniem.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, uwzględniający umiejscowienie w tejże strukturze jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział 5.
ZADANIA OGÓLNE KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW

§ 10. 1.  Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podporządkowanych im pracowników i obowiązani są systematycznie rozliczać pracowników z realizacji zadań
i sposobu ich wykonania.

2. Kierownicy odpowiedzialni są za organizację pracy, merytoryczną działalność referatów, dyscyplinę pracy pracowników, realizację powierzonych im zadań oraz nadzorowanie udostępniania informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych w referacie, a w szczególności za:

1)        właściwe wypełnianie obowiązków przez podległych im pracowników;

2)        właściwe i terminowe załatwianie spraw;

3)        opracowywanie projektów zarządzeń, decyzji, uchwał, umów w zakresie prowadzonych spraw i ich poprawność merytoryczną i prawną;

4)        właściwą obsługę interesantów;

5)        rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

6)        realizację zadań określonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków częściach budżetu ich dotyczących m.in. przez ewidencjonowanie umów, faktur, protokołów i dokumentów towarzyszących;

7)        wykonanie innych zadań powierzonych przez wójta na podstawie udzielonych upoważnień.

3. Do obowiązków kierowników należy m.in.:

1)        przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych;

2)        opracowywanie projektów i realizacja przyjętych programów, przekazanych do realizacji referatu;

3)        nadzór nad opracowywaniem sprawozdań i informacji wynikających z przepisów prawa oraz projektów uchwał rady bądź zarządzeń wójta lub jego poleceń;

4)        nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zarządzeń w sprawie organizacji pracy urzędu;

5)        nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy służbowej i innych tajemnic wynikających z przepisów prawa materialnego;

6)        nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz eksploatacji systemów informatycznych;

7)        nadzór nad utrzymaniem aktualności informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacji na stronie internetowej gminy w zakresie działania referatu;

8)        nadzór nad właściwym archiwizowaniem dokumentacji archiwalnej;

9)        nadzór nad właściwym użytkowaniem składników majątkowych urzędu przez pracowników referatu;

10)    zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

11)    zapoznawanie nowo zatrudnionych pracowników w referacie z obowiązującymi regulaminami, zarządzeniami oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na stanowisku pracy;

12)    zapewnienie indywidualnych szkoleń podległych pracowników na stanowisku pracy;

13)    wykonywanie kontroli zarządczej zgodnie z przyjętym w urzędzie regulaminem.

4. Kierownicy referatów współpracują w szczególności:

1)        ze skarbnikiem w zakresie propozycji planowania zadań do projektu budżetu i wydatków wynikających z uchwały budżetowej;

2)        z sekretarzem w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania urzędu, organizacji obsługi interesantów oraz przy przygotowywaniu szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych im pracowników;

3)        z pełnomocnikiem ochrony informacji w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

4)        z pracownikiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, prawidłowego wydatkowania i rozliczania funduszy pomocowych;

5)        z inspektorem ochrony danych w zakresie aktualizacji uprawnień poszczególnych pracowników;

§ 11.  Pracownicy urzędu odpowiedzialni są za:

1)        znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem powierzonych zadań;

2)        wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

4)        zgodne z prawem opracowywanie projektów decyzji, pism itp.;

5)        właściwe przyjmowanie i obsługę interesantów;

6)        przestrzeganie terminów załatwiania spraw;

7)        ewidencjonowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji;

8)        należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, przestrzeganie dyscypliny pracy;

9)        przestrzeganie tajemnicy służbowej i innych tajemnic wynikających z przepisów prawa materialnego;

10)    przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz eksploatacji systemów informatycznych;

11)    przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

12)    wykonywanie wszelkich innych zadań przydzielonych w zakresie czynności lub zleconych przez przełożonych, jeżeli nie naruszają prawa.

§ 12. 1. Szczegółowy zakres obowiązków, zadań i uprawnień poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które znajdują się w aktach osobowych pracownika.

2. Przy zmianach personalnych na stanowisku pracy, pracowników urzędu obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków. Nadzór nad przestrzeganiem powyższego obowiązku sprawują kierownicy referatów, a w przypadku kierowników, sekretarz gminy.

Rozdział 6.
ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§ 13. 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1)        prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i przygotowywanie materiałów oraz projektów aktów administracyjnych, a także prowadzenie spraw wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2)        pomoc radzie, wójtowi, właściwym rzeczowo komisjom rady, jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań;

3)        przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady rady gminy;

4)        współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy oraz informacji i sprawozdań z realizacji budżetu;

5)        przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji zadań, materiałów do opracowania raportu o stanie gminy;

6)        współdziałanie z sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

7)        prowadzenie i przechowywanie akt;

8)        stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;

9)        stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

10)    usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

11)    wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z zadaniami referatów;

12)    przekazywanie danych do urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej;

13)    przestrzeganie procedur i zasad wynikających z wdrożonej kontroli zarządczej;

14)    przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych;

15)    przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
i ustawy o dostępie do informacji publicznej;

16)    przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy;

17)    wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez wójta, w tym poleceń i decyzji związanych z realizacją lub wsparciem realizacji zadań obronnych na terenie gminy;

18)    przygotowywanie odpowiedzi na rozpatrywane skargi, wnioski i petycje;

19)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski w sprawie udostępnienia informacji publicznej;

20)    przygotowanie i przedkładanie odpowiednim organom informacji i sprawozdań z zakresu działania referatu;

2. Pracownicy referatów i stanowiska pracy zobowiązani są do współpracy poprzez:

1)        wymianę informacji i konsultacje, a w szczególności do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz do współpracy przy realizacji zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania urzędu jako całości;

2)        wymianę informacji o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygnięciach i innych decyzjach mających związek z ich działalnością, których znajomość niezbędna jest dla zharmonizowanej działalności urzędu;

3. W sytuacji realizacji sprawy przez kilka referatów, sekretarz wskazuje referat koordynujący (wiodący), z ewentualnym wskazaniem innych referatów, w porozumieniu z którymi powinno nastąpić wykonanie zadania.

4. Jeżeli wskazany referat uznaje się za niewłaściwy do koordynacji zadań w określonym zakresie, zwraca się o zmianę wskazania. Sprawy sporne rozstrzyga wójt.

5. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego referatu lub stanowiska pracy wójt może powołać zespół zadaniowy do jego wykonania.

§ 14. Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego należy:

1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej organom gminy oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1)        obsługa sekretariatu: przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji oraz wysyłanie korespondencji na zewnątrz, obsługa łączności telefonicznej, faksowej oraz poczty elektronicznej;

2)        przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie spotkań i zebrań związanych z obsługą organów gminy, protokołowanie spotkań wójta z kierownictwem urzędu;

3)        prenumerata czasopism;

4)        zlecanie wykonania pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;

5)        prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji oraz rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;

6)        sporządzanie list obecności pracowników, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

7)        prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędu.

2. Administracyjno-gospodarcza obsługa urzędu, a w szczególności:

1)      zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe oraz druki i prowadzenie magazynu materiałów biurowych;

2)      zaopatrzenie w środki czystości, zgłaszanie napraw sprzętu biurowego, mebli i wyposażenia i innych awarii w budynku;

3)      współpraca dotycząca ochrony pomieszczeń;

4)      prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy, bieżące monitorowanie stanu ubezpieczenia;

5)      utrzymanie czystości w pomieszczeniach urzędu.

2.      Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, a w szczególności:

1)   podejmowanie działań kreujących pozytywny wizerunek gminy w kraju i zagranicą
i współpraca z gminą partnerską;

2)   redagowanie Informacyjnego Biuletynu Samorządowego "Wiadomości Lutomierskie"
i tworzenie strony internetowej gminy;

3)   przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących gminę (map, folderów, informatorów, katalogów, programów, nagrań itd.) i ich rozpowszechnianie;

4)   współpraca przy organizacji imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy.

4. Zapewnienie obsługi administracyjnej rady gminy oraz jej komisji, a w szczególności:

1)   przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami oraz stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji, projektów zarządzeń wójta oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady organów gminy i komisji rady;

2)   przechowywanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy gminy i prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień;

3)   przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji;

4)   obsługa organizacyjno-techniczna rady gminy i jej komisji oraz organów jednostek pomocniczych;

5)   prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych
i mieszkańców;

6)   przekazywanie organom nadzoru uchwał rady gminy;

7)   sporządzanie listy wypłat diet dla radnych i sołtysów;

8)   prowadzenie spraw dotyczących członkostwa gminy w związkach międzygminnych
i stowarzyszeniach;

9)   prowadzenie wykazów i rejestrów.

5. Sprawy obywatelskie dotyczące zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1)   rejestracja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności
i Rejestrze Dowodów Osobistych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

2)   aktualizowanie rejestru mieszkańców prowadzonego przez wójta;

3)   udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

4)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania, wymeldowania i wydawanie zaświadczeń;

5)   prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;

6)   przygotowywanie sprawozdań i meldunków;

7)   prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych;

8)   wydawanie zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego;

9)   prowadzenie i archiwizacja kopert dowodowych;

10)         udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym;

6. Zadania wynikające z ustawy o repatriacji.

7. Zadania z zakresu działalności gospodarczej tj. obsługa wniosków i prowadzenie spraw w zakresie rejestracji, zmian lub wyrejestrowania działalności gospodarczej i przekazania informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, a w szczególności:

1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

2)      dokumentowanie naboru na wolne stanowiska pracy;

3)      dokumentowanie procedury służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu;

4)      organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

5)      prowadzenie ewidencji czasu pracy;

6)      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

7)      prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

9. Prowadzenie spraw związanych z:

1)      realizacją zadań wynikających z przepisów dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3;

2)      realizacją zadań dotyczących edukacji publicznej - dotowanie wychowania przedszkolnego;

3)      realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia - promocja zdrowia i wdrażanie programów zdrowotnych;

4)      realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym nadzór, koordynacja i współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, sołectwami w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dotowanie realizacji zadań z zakresu sportu;

5)      przyjmowaniem i przechowywaniem oświadczeń majątkowych składanych organom gminy.

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz prowadzenie spraw z zakresu obrotu detalicznego napojami alkoholowymi.

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłaszanie konkursów na realizację lub wsparcie zadań gminy przez organizacje pozarządowe i merytoryczna kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji.

12. Prowadzenie spraw w zakresie informatyki:

1) wdrażania i eksploatacji systemów komputerowych w urzędzie, proponowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zabezpieczenie dla niego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

2) tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy oraz strony BIP, w tym wykonywanie obowiązków administratora w/w stron;

3) bieżące doszkalanie pracowników urzędu w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego;

4) doradztwa informatycznego dla gminnych jednostek organizacyjnych;

5) przekazywanie zużytego sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych do utylizacji;

6) składanie zapotrzebowania na podpis elektroniczny dla pracowników i radnych i prowadzenie dokumentacji;

7) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie oraz realizacja zadań w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznych, w ramach realizacji obowiązków Administratora Systemu Informatycznego.

13. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 15. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta;

2)      realizowanie zadań w zakresie wykonywania budżetu gminy, w tym wnioskowanie zmian
w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu realizacji,

3)      zapewnianie obsługi finansowo-księgowej urzędu;

4)      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy;

5)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;

6)      nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;

7)      prowadzenie ksiąg rachunkowych;

8)      rozliczanie inwentaryzacji;

9)      dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

10)  prowadzenie ewidencji mienia gminy;

11)  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

12)  prowadzenie rachuby płac i rozliczeń z tytułu należności publiczno-prawnych;

13)  obsługa finansowa kredytów i pożyczek;

14)  prowadzenie rejestru umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych;

15)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, bankiem.

§ 16. Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości gminy;

2)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;

3)      prowadzenie księgowości podatkowej i ewidencji wpłat na kontach podatników;

4)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu oraz prowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych;

5)      przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

6)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego (upomnienia, tytuły wykonawcze, przygotowywanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej);

7)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

8)      przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;

9)      załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań, udzielaniem ulg, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty i umorzeń w zakresie zobowiązań pieniężnych;

10)  dokonywanie rozliczeń inkasentów z tytułu poboru podatków i naliczanie prowizji;

11)  prowadzenie procedury związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

12)  prowadzenie spraw z zakresu rozliczania VAT gminy i podległych jednostek organizacyjnych oraz jednolitego pliku kontrolnego VAT, w tym prowadzenie rejestru VAT;

13)  zapewnienie obsługi kasowej urzędu, w tym prowadzenie druków ścisłego zarachowania.

§ 17. Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnym, a w szczególności:

1)      ewidencja dróg gminnych, ewidencja obiektów mostowych oraz infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych;

2)      bieżące utrzymanie, budowa, modernizacja, oznakowanie i ochrona dróg;

3)      koordynowanie zimowego utrzymania dróg;

4)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz uzgodnień lokalizacji urządzeń i zjazdów w pasach drogowych;

2. Prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju gminy, a w szczególności:

1)      zlecanie opracowania dokumentacji technicznej dla realizowanych inwestycji;

2)      prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę inwestycji gminnych;

3)      opracowywania programów i planów przedsięwzięć inwestycyjnych;

4)      opracowywanie wniosków i koordynacja działań w celu skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz z innych źródeł pozabudżetowych oraz właściwego wykorzystania i rozliczania otrzymanych dofinansowań.

3. Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego, w tym przygotowywanie, kontrola realizacji
i rozliczanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, jeśli zostanie wyodrębniony w budżecie gminy.

4. Organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego.

5.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udzielania i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

6.Pomoc merytoryczna dla jednostek organizacyjnych gminy przy realizacji remontów obiektów, organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa.

7.Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi przez w urząd gminy
i Gminę Lutomiersk, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

8.Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

§ 18. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

1)      łowiectwa;

2)      ochrony zwierząt i współdziałania ze służbą weterynaryjną w sprawie zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych;

3)      przyjmowania zgłoszeń i udziału w komisjach szacujących straty w uprawach spowodowanych warunkami atmosferycznymi;

4)      współdziałania ze służbami doradczymi i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa
w zakresie szkoleń, wdrażania postępu i nowych technologii w rolnictwie.

2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, a w szczególności:

1)      gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanym przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd;

2)      ustalanie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z gruntów i wystawianie faktur VAT;

3)      organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne;

4)      nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy;

5)      regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

6)      komunalizacja gruntów;

7)      prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych, tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy;

8)      zagospodarowanie wspólnot gruntowych;

9)      prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

10)  prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w sprawie opłaty adiacenckiej.

3. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:

1)      przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy;

2)      koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych, w tym podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania, wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)      organizowanie pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;

4)      koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5)      prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)      ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;

7)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie decyzji i prowadzenie rejestrów;

8)      wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Zadania z zakresu geodezji:

1)      prowadzenie postępowań dotyczących nazw miejscowości, ulic, placów, numeracji nieruchomości;

2)      wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych;

3)      prowadzenie spraw rozgraniczania nieruchomości, podziału nieruchomości oraz scalania nieruchomości.

5. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i innych zadań z tym związanych.

§ 19. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej należą:

1. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:

1)      administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wraz ze związanymi z nimi nieruchomościami;

2)      rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych, zastępczych i zamiany lokali;

3)      stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe;

4)      egzekucji w sprawach lokalowych;

5)      zapewnienia usług komunalnych na terenie gminy, w tym:

a) czystości i porządku na terenie gminy;

b) funkcjonowania urządzeń sanitarnych;

c) utrzymania zieleni i zadrzewień;

d) zimowego utrzymania dróg;

e) dostępności targowiska;

f) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym obiektów sportowych i placów zabaw;

g) cmentarzy wojennych, miejsc pamięci i opieki nad zabytkami.

2. Sprawy związane z administrowaniem gminną siecią wodociągową, w szczególności:

1)      wydawanie warunków technicznych dla budowy przyłączy, rozbudowy sieci wodociągowej i odbiór wykonanych robót;

2)      zawieranie umów z odbiorcami wody i prowadzenie wykazu odbiorców oraz rejestru umów;

3)      wystawianie faktur VAT dla odbiorców wody;

4)      prowadzenie ewidencji księgowej opłat za dostarczaną wodę i prowadzenie egzekucji w zakresie ściągania należności za dostarczaną wodę;

5)      odczyt liczników poboru wody przez inkasentów;

6)      usuwanie awarii sieci wodociągowych;

7)      przygotowywanie propozycji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej.

3. Sprawy związane z obronnością kraju, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, a w szczególności:

1)      planowanie, nakładanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

2)      coroczne sporządzanie w terminie do 31 sierpnia dwóch egzemplarzy zestawień świadczeń planowanych na rok następny z czego egz. Nr 2 należy przekazać w stosownym terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;

3)      przygotowanie i aktualizacja dokumentacji stanowisk kierowania i przemieszczenia urzędu gminy do zapasowego miejsca pracy;

4)      przygotowanie i organizacja stałego dyżuru wójta gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny;

5)      organizacja i planistyczne przygotowanie doręczania kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej;

6)      planowanie, uzgadnianie i realizacja szkoleń obronnych;

7)      uczestnictwo wespół z obsadami stałego dyżuru i akcji kurierskiej w ćwiczeniach organizowanych przez starostwo powiatowe;

8)      coroczne terminowe sporządzanie rejestrów kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 18-ty rok życia, na potrzeby założenia ewidencji wojskowej, a także zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o liczbie kobiet i mężczyzn ujętych w rejestrze osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

9)      coroczne wysyłanie w terminie do 5 stycznia do WKU rejestru mężczyzn i kobiet, które ukończyły 18-ty rok życia;

10)  współpraca z Powiatową Komisją Lekarską i WKU mająca na celu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

11)  planowanie i realizacja zadań dla zapewnienia funkcjonowania systemu wykrywania
i alarmowania;

12)  planowanie i realizacja zadań mających na celu rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych;

13)  realizacja zadań mających na celu zmniejszenie skutków klęsk żywiołowych;

14)  planowanie ewakuacji i przyjęcia ludności ewakuowanej;

15)  współpraca ze starostwem powiatowym w zakresie wykonania obowiązków Państwa Gospodarza (HNS);

16)  prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;

17)  opracowanie i uaktualnianie planu operacyjnego przed powodzią;

18)  ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

4. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym udział w dochodzeniach powypadkowych i dbania o sprawność sprzętu gaśniczego
i jego dostępność, przeprowadzanie okresowych badań i przeglądów oraz właściwe oznakowanie budynku.

5. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

1)      ewidencja pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego;

2)      rozliczanie kart drogowych i kart sprzętu użytkowanego przez jednostki OSP z terenu gminy;

3)      dokonywanie zamówień, zakupów i opisywanie faktur i rachunków dotyczących zadań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

4)      przygotowywanie dokumentacji do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia pożarnicze
i udział w akcjach ratowniczych;

5)      organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i innych uroczystości strażackich;

6)      bieżąca współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych;

7)      koordynacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

6. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach.

7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności dotyczących:

1)      zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

2)      ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych;

3)      ochrony powietrza atmosferycznego;

4)      udzielania i rozliczania dotacji ekologicznych.

8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1)      przyjmowanie deklaracji, prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczanie wpłat
i prowadzenie egzekucji;

2)      organizowanie i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

3)      współpraca z firmą odbierającą odpady w zakresie świadczonej usługi;

4)      przygotowanie danych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

5)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy;

6)      prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości;

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne i w zakresie melioracji:

1)      prowadzenie i koordynacja spraw dotyczących melioracji i współpraca ze spółką wodną;

2)      udział w okresowych przeglądach stanu technicznego obiektów i urządzeń melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych.

10. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym: wnioskowanie o rozbudowę oświetlenia, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i rozliczanie faktur.

11. Bieżące remonty, konserwacja, przeglądy techniczne i kominiarskie budynków komunalnych i utrzymanie porządku na zewnątrz budynków urzędu gminy.

12. Realizowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w tym:

1)      prowadzenie rejestru psów agresywnych;

2)      przygotowywanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

3)      podejmowanie działań i interwencji wynikających z przyjętego przez radę gminy programu, ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów z tym związanych;

4)      ewidencjonowane przebiegu opieki nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku.

§ 20. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1)   sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym oraz dokonywania zmian w aktach sporządzonych;

2)   wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i zezwoleń;

3)   dokonywania aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego oraz usuwania niezgodności;

4)   przyjmowania oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego;

5)   przenoszenia aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;

6)   prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;

7)   prowadzenia, konserwacji i archiwizowania ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

8)   przyjmowania zgłoszeń i sporządzania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

9)   organizowania uroczystości przyjmowania oświadczeń wstąpienia w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych;

10)           wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów krajowych i prawa międzynarodowego.

§ 21. Do zadań radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej urzędu i jednostek organizacyjnych, stosownie do przepisów ustawy o radcach prawnych, w szczególności:

1)      opiniowanie pod względem prawnym aktów prawnych wójta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady rady gminy;

2)      zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w postępowaniach toczących się z udziałem gminy na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;

3)      opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez organy gminy z innymi podmiotami;

4)      wydawanie opinii prawnych;

5)      konsultacje i porady prawne mające na celu wyjaśnienie przepisów prawa, znajdujących zastosowanie w danej sprawie wraz z praktycznym wskazaniem sposobu postępowania lub prawnych skutków określonego zachowania;

6)      udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy lub innego stosunku prawnego;

7)      współdziałanie w zakresie windykacji należności gminnych, przygotowywanie wniosków do organów ścigania, komornika oraz pozwów do sądu.

§ 22. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

3)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 23. Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy między innymi: 

1)      informowanie Administratora o obowiązkach spoczywających na nim na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;

2)      monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)      udzielanie na żądanie Administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;

4)      współpraca z organem nadzorczym;

5)      pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6)      współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego.

§ 24. Do zadań audytora wewnętrznego należy między innymi:

1)      realizacja zadań zapewniających, w szczególności ocena adekwatności, skuteczności
i efektywności kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego;

2)      realizacja zadań doradczych, wynikających z bieżących potrzeb zarządczych kierownika jednostki;

3)      ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej zadań audytowych i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;

4)      sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz przedstawianie ich kierownikowi jednostki i kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych;

5)      współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w realizacji zadań wspólnych określonych w regulaminie, z wyłączeniem działalności operacyjnej jednostki.

§ 25. Do wyłącznej kompetencji wójta lub osoby upoważnionej należą kontakty z prasą, radiem i telewizją.

Rozdział 7.
Organizacja przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków i petycji

§ 26. 1.  Urząd przyjmuje skargi i wnioski wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty internetowej oraz ustnie do protokołu.

2. Urząd przyjmuje petycje wnoszone pisemnie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 27. 1.  Wójt gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

2. Pracownicy urzędu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg
i wniosków codziennie w godzinach pracy.

3. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków podane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczone w BIP.

§ 28.  Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji sprawuje sekretarz.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

      § 29. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

 

Autor: administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-08 14:38:04przez: administrator
Opublikowano:2015-06-08 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:6493

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo