Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

inspektor Mirosława Stachowicz

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 154)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wg załącznika). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 14 .

Załączniki do wniosku:

·         kserokopie rachunków potwierdzających wykonanie inwestycji (oryginały do wglądu)

·         zestawienie w/w rachunków

·         decyzja/postanowienie/zezwolenie na budowę budynku inwentarskiego wydane przez Starostwo Powiatowe

·         oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy publicznej

·         formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymaniu zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

·         deszczowni,

·         urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

·         urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),

3) ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,

4) ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat,

5) podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

·         oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej

·         formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Mirosława Stachowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1598