Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. obsługi kasowej i rozliczeń podatku Vat

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. obsługi kasowej i rozliczeń podatku Vat

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 ds. obsługi kasowej i rozliczeń podatku Vat

w Referacie Budżetu i Finansów

w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Data publikacji ogłoszenia: 11 maja 2022 r.
Termin składania ofert: 23 maja 2022 r. do godz. 13.00

1. Opis stanowiska: stanowisko ds. obsługi kasowej i rozliczeń podatku Vat w Referacie Budżetu i Finansów

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

3. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530);

 2. w przypadku referenta wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy, w przypadku podinspektora wykształcenie wyższe LUB wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy;

 3. umiejętność biegłej obsługi komputera;

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy; w tym pozwalający na pracę przy komputerze;

 5. nieposzlakowana opinia;

 6. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień z zakresu następujących przepisów prawa:

 1. ustawa o samorządzie gminnym;

 2. ustawa o pracownikach samorządowych,

 3. ustawa o ochronie danych osobowych;

 4. ustawa o rachunkowości;

 5. ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze w zakresie rachunkowości budżetowej;

 6. ustawa o podatku od towarów i usług wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;

 7. ustawa o opłacie skarbowej;

 8. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej; jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych;

 1. znajomość obsługi urządzeń biurowych;

 2. dyspozycyjność; rzetelność, odpowiedzialność; terminowość; dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa;

 3. odporność na stres.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kasy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

 2. codzienne odprowadzanie zebranych wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych i opłat do banku oraz pobieranie gotówki z banku na wydatki gotówkowe oraz celem uzupełniania pogotowia kasowego;

 3. należyte zabezpieczenie środków pieniężnych przechowywanych w kasie;

 4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, gospodarowanie tymi drukami;

 5. dokonywanie wypłat zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami do wypłaty;

 6. codzienne uzgadnianie wpływów i rozchodów kasowych;

 7. sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach oraz terminowe ich przekazywanie wraz z załącznikami do księgowości;

 8. zakładanie kwitariuszy;

 9. unieważnianie niewykorzystanych blankietów pokwitowań zwróconych przez sołtysa w kwitariuszach;

 10. rozliczanie podatku Vat;

 11. prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu Vat;

 12. sporządzanie i wysyłanie deklaracji Vat;

 13. sporządzanie i wysyłanie JPK;

 14. wystawianie faktur w zakresie rzeczy majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

 15. wystawianie not korygujących;

 16. kwalifikacja faktur związanych z czynnościami w zakresie podatku Vat;

 17. ustalanie współczynnika struktury sprzedaży;

 18. dokonywanie rocznej korekty podatku Vat;

 19. współpraca z Urzędem Skarbowym w związku z wykonywanymi czynnościami merytorycznymi;

 20. przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

 21. potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem dokumentów w zakresie prowadzonych spraw;

 22. realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne wykonywania pracy:

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w pokoju usytuowanym na parterze budynku,

 2. budynek Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk nie jest wyposażony w windę ani w urządzenia umożliwiające swobodne poruszanie się między piętrami na wózku inwalidzkim;

 3. podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer stacjonarny, urządzenia biurowe.

2) Charakter pracy, czas pracy i termin wynagrodzenia:

 1. umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat; zatrudnienie od dnia 01.07.2022r.

 2. praca biurowo – administracyjna wykonywana głównie w pozycji siedzącej ;

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 4. praca w systemie równoważnym czasu pracy;

 5. wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas wypłata następuje w dniu poprzedzającym.

 

7.      Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 9. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata - podpisany własnoręcznie w sposób czytelny.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

8. Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i rozliczeń podatku Vat należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu (skrzynka podawcza) lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 23 maja 2022r. do godz. 13.00. O dochowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego została dołączona do ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia naboru,  następnie zostaną zniszczone.

9.   Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk. Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

10. Inne informacje

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Autor: Izabela Paczkowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-11 13:48przez: Izabela Paczkowska
Opublikowano:2022-05-11 14:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Miasta i Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:246

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo