Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-10-04 ( Imieniny: Edwina, Roslawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja Wójta Gminy w sprawie nabóru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

Informacja Wójta Gminy w sprawie nabóru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 23 maja 2017 roku

 nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 1. Informacje ogólne.
 2. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy        z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.            z 2016 r. poz. 1817), Uchwały Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk      z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy        z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o którym mowa w art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

III. Zadania komisji konkursowej.

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku  tj. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Powołanie komisji konkursowej.

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Lutomiersk powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk i jednego  przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

 1. Miejsce, forma i termin zgłaszania kandydatów.

Pisemne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu wraz z numerem KRS,

- imię i nazwisko kandydata oraz pełniona przez niego funkcja,

-  telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację: „dotyczy naboru  kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Oświadczenie o treści: „Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej do oceny ofert dla zadania publicznego w zakresie zadania publicznego: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

- podpis kandydata”.

 

Zgłoszenie należy złożyć  w terminie do dnia 31 maja 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk. Za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

Przewidywalny termin obrad komisji konkursowej – 19 czerwca 2017 roku.

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-24 11:28przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2017-05-23 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2113

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo