Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-09-18 ( Imieniny: Ireny, Irminy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018

Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018

Rejestr Uchwał Rady Gminy Lutomiersk - Kadencja 2014-2018

 

 

Uchwała Nr LXII/401/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LXI/400/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXI/399/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/398/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXI/397/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXI/396/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr LXI/395/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXI/394/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr LXI/393/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk

UCHWAŁA NR LXI/392/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr LXI/391/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LX/390/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4470

Uchwała Nr LX/389/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LX/388/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr LX/387/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk

UCHWAŁA NR LX/386/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr LX/385/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LIX/384/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Statutach Sołectw Gminy Lutomiersk 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4060

Uchwała Nr LIX/383/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr LIX/382/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-2022

Uchwała Nr LIX/381/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LIX/380/18 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LVIII/379/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LVIII/378/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3406

Uchwała Nr LVIII/377/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

Uchwała Nr LVIII/376/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LVIII/375/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2018 rok 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3405

Uchwała Nr LVIII/374/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2017 rok

Uchwała Nr LVIII/373/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2017 rok

Uchwała Nr LVII/372/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Uchwała Nr LVII/371/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2018 roku

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2944

Uchwała Nr LVII/370/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form dokształcenia zawodowego nauczycieli, oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2943

Uchwała Nr LVII/369/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy Sikorskiego w obrębie geodezyjnym Wrząca w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr LVII/368/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr LVII/367/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr LVII/366/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr LVII/365/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LVI/364/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LVI/363/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2487

Uchwała Nr LVI/362/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr LVI/361/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr LVI/360/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr LVI/359/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr LVI/358/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2486

Uchwała Nr LV/357/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- tytuł aktu:

w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LV/356/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LV/355/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1930

Uchwała Nr LV/354/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2018 roku

Uchwała Nr LV/353/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lutomiersk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1929

Uchwała Nr LV/352/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Babice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LV/351/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr LV/350/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1928

Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Uchwała Nr LIV/348/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1682

Uchwała Nr LIV/347/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1681

Uchwała Nr LIV/346/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1371

Uchwała Nr LIV/345/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-202

Uchwała Nr LIV/344/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr LIV/343/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji

Uchwała Nr LIV/342/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr LIV/341/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu, Pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=696

Uchwała Nr LIII/339/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LIII/338/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LIII/337/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Puczniew, gmina Lutomiersk, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LIII/336/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=695

Uchwała Nr LIII/335/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-202

Uchwała Nr LIII/334/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=694

Uchwała Nr LIII/333/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina Lutomiersk”

Uchwała Nr LIII/332/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”

Uchwała Nr LIII/331/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap I

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=693

Uchwała Nr LII/330/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2018 rok

Uchwała Nr LII/329/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2018 rok

Uchwała Nr LII/328/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dziektarzew w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr LII/327/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr LII/326/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=570

Uchwała Nr LII/325/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 – 2021

Uchwała Nr LII/324/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr LI/323/17  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr LI/322/17  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

Uchwała Nr LI/321/17  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

Uchwała Nr L/320/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr L/319/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Uchwała Nr L/318/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Uchwała Nr L/317/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku

Uchwała Nr L/316/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr L/315/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr L/314/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr L/313/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr L/312/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie w użyciu powszechnym skróconych nazw ulic, placów oraz alei w miejscowościach na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Uchwała Nr L/310/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na lata 2018 – 2022

Uchwała Nr L/309/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2018

Uchwała Nr L/308/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr L/307/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr L/306/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr L/305/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

Uchwała Nr L/304/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała Nr L/303/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr L/302/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr L/301/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLIX/300/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lutomiersk za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr XLIX/299/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/298/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLIX/297/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLVIII/296/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLVII/295/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLVII/294/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie przebudowy włączenia drogi gminnej w drogę krajową Nr 71 w miejscowości Florentynów

Uchwała Nr XLVI/293/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLVI/292/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLVI/291/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2017 rok

Uchwała Nr XLV/290 /17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Bechcice”

Uchwała Nr XLIV/288/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku, ul. Piłsudskiego 1, mienia, wierzytelności i zobowiązań Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku, ul. Piłsudskiego 1

Uchwała Nr XLIV/287/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/286/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/285/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Lutomiersku

Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/283/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”

Uchwała Nr XLIII/280/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIII/279/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/201/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XLIII/278/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

Uchwała Nr XLIII/277/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XLIII/276/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLIII/275/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLII/274/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XLII/273/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XLII/272/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Uchwała Nr XLII/271/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej i Leśnej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2018

Uchwała Nr XLII/269/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”

Uchwała Nr XLII/268/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny

Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2016 rok

Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2016 rok

Uchwała Nr XLI/263/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/262/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutomiersk na lata 2017 – 2021”

Uchwała Nr XLI/261/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców ulic: Lutomierskiej, Mirosławice i Wodociągowej w Konstantynowie Łódzkim, w wodę do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych z lutomierskiej sieci wodociągowej

Uchwała Nr XLI/260/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, której przedmiotem najmu jest ten sam lokal użytkowy na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLI/259/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała Nr XLI/258/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrzącaw gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/257/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/218/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/256/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLI/255/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XLI/254/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XLI/253/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XL/252/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze

 Uchwała Nr XL/251/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok

Uchwała Nr XL/250/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14”

Uchwała Nr XL/249/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XL/248/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Uchwała Nr XL/247/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XL/246/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

 Uchwała Nr XL/245/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Florentynów, gm. Lutomiersk

 Uchwała Nr XL/244/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Florentynów, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XL/243/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Stanisławów Stary, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XL/242/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Prusinowice, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XL/240/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XL/239/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dziektarzew w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XL/238/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/131/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016r.w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/233/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIX/231/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Nr XXXIX/230/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXXIX/229/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXIX/228/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII/227/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr XXXVIII/226/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Bechcice”

Uchwała Nr XXXVIII/225/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXVIII/224/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/223/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/219/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk oraz zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXVII/218/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Kazimierz, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/216/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXVII/215/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXVII/214/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXVII/213/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/212/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXXVII/211/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXVII/210/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/209/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXV/207/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/206/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/205/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Lutomiersk i Wrząca w jednostce ewidencyjnej Lutomiersk

Uchwała Nr XXXV/204/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/203/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/202/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXV/201/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXXV/200/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXXV/199/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXXV/198/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/197/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXXIV/196/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lutomiersk na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/194/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic obrębów ewidencyjnych Lutomiersk i Wrząca w jednostce ewidencyjnej Lutomiersk i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - załącznik

Uchwała Nr XXXIV/193/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/191/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/190/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXXIV/189/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/188/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/187/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXXIV/186/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXXIV/185/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na zakup: dwóch zestawów komputerowych, dwóch drukarek i dwóch dodatkowych tonerów dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała Nr XXXIII/184/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXIII/183/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXIII/182/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXXIII/181/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXXIII/180/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych

Uchwała Nr XXXII/179/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na czas dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXII/178/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXXII/177/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXXII/176/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/166/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXXI/175/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg we Florentynowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/174/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr XXXI/173/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na czas dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXI/172/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

Uchwała Nr XXXI/171/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXI/170/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XXXI/169/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXXI/168/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXXI/167/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXXI/166/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXX/165/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016-2018”

Uchwała Nr XXX/164/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2016 r. o zmianie Uchwały Nr LIII/364/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Uchwała Nr XXX/163/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXX/162/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXX/161/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie Uchwały Nr LIII/364/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Uchwała Nr XXIX/159/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk

 Uchwała Nr XXIX/158/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk oraz zagospodarowania tych odpadów

 Uchwała Nr XXIX/157/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr XXIX/156/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 Uchwała Nr XXIX/155/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXIX/154/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXVIII/153/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lutomiersk aneksu do porozumienia z dnia 24 października 2014 r. o współpracy z Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice – Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki

Uchwała Nr XXVIII/152/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXVIII/151/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr XXVIII/150/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2015 rok

Uchwała Nr XXVIII/149/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2015 rok

Uchwała Nr XXVII/148/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXVII/147/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXVII/146/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/145/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/144/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 Uchwała Nr XXVII/142/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2021

Uchwała Nr XXVII/141/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

załącznik nr 1                      załącznik nr 2                            załącznik nr 3

Uchwała Nr XXVI/140/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk                                            załacznik Nr 1 - mapa

Uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/133/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2016 rok

załącznik Nr 1                       załącznik Nr 2                            załącznik Nr 3                            załącznik Nr 4                          załącznik Nr 5                         załącznik Nr 6

Uchwała Nr XXV/137/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXV/136/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

Uchwała Nr XXV/135/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/134/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXV/133/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXV/132/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXV/131/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXV/130/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXV/129/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2016 rok

załącznik Nr 1                               załącznik Nr 2                                  załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Szydłów i Malanów, gm. Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/126/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/125/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej i Leśnej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk

                                                                                 załacznik nr 1a,                      załącznik nr 1b

Uchwała Nr XXIV/123/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XXIV/120/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr XXIV/119/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 04 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016: załaczni nr 1, załacznik nr 2

Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i sal gimnastycznych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIII/116/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=448

Uchwała Nr XXIII/114/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Lutomiersk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=447

Uchwała Nr XXIII/113/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wskazania Gminy, której ponoszone wydatki bieżące na prowadzenie przedszkola publicznego stanowiły będą podstawę do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/112/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=386

Uchwała Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny, ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXII/109/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5846

Uchwała Nr XXII/108/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXII/107/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXII/106/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXII/105/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2016 – 2018

Uchwała Nr XXII/104/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XXII/103/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2016

Uchwała Nr XXI/102/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=320

Uchwała Nr XXI/101/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXI/100/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2016

Uchwała Nr XXI/99/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5709

Uchwała Nr XXI/98/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lutomiersku

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=319

UCHWAŁA NR XXI/97/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025

UCHWAŁA NR XXI/96/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr XX/95/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5490

Uchwała Nr XX/94/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5489

Uchwała Nr XX/93/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5488

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5487

Uchwała Nr XX/91/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/85/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5486

Uchwała Nr XX/90/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/83/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5485

Uchwała Nr XIX/89/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4560

Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4559

Uchwała Nr XIX/87/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/86/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/85/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/84/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4555

Uchwała Nr XIX/83/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4554

Uchwała Nr XVIII/82/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego "Zasłużonu dla Gminy Lutomiersk"

Uchwała Nr XVII/81/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr XVII/80/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XVII/79/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała NR XVII/78/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr XVI/77/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 06 października w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4517

Uchwała Nr XVI/76/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025

- załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/76/15           - załacznik Nr 2 do Uchwały Nr  XVI/76/15        - załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/76/15

Uchwała Nr XVI/75/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr XVI/74/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

UCHWAŁA NR XV/73/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

UCHWAŁA NR XV/72/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk
na lata 2015 - 2025

- załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/15           - załacznik Nr 2 do Uchwały Nr  XV/72/15        - załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/72/15

UCHWAŁA NR XV/71/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

 Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3633

Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025

Uchwała Nr XIII/67/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wykorzystania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na cele związane z potrzebami mieszkańców wsi Babiczki

Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr XII/63/15Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3412

Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3411

Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025

- załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/15           - załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/61/15        - załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/15

Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

UCHWAŁA NR XI/59/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

 UCHWAŁA NR X/58/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3135

UCHWAŁA NR X/57/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum

- jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3085

Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „PORA NA PRZEDSZKOLA ”, WND-POKL.09.01.01-10-044/15 złożonego w ramach naboru zamkniętego z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2014 rok

Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2014 rok

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025 (załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3)

UCHWAŁA NR IX/49/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015

UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

 

Uchwały od Nr 1/I/14 do Nr VII/47/15

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-07-01 09:35przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2015-07-01 00:00przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2015-07-10 14:09przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:13610

Rejestr zmian

  • [2015-07-10 14:09:12]Sylwia Kosińska-Beda dodano uchwały z X sesji

Banery/Logo