Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-09-18 ( Imieniny: Ireny, Irminy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 8 lipca 2020 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 8 lipca 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 10.000 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

2.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2020 r. poz. 688), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.

3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) tj. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 4. Zasady przyznawania dotacji:

1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057);

2)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

4)      konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;

5)      oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy syntetyczny opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)      plan i harmonogram działań na rok 2020,

c)      opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,

d)     charakterystykę oferenta,

e)      kalkulację przewidywanych kosztów.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2020 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2)      dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3)      podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest
do przedstawienia całościowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

4)      jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

6. Termin i warunki składania ofert:

wyznacza się termin składania ofert do dnia 30 lipca 2020 r.
w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk  z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+).  Decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

1)      rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2)      przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:        

a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),

d)     uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt),

f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt);

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4)      wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty  w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5)      decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej;

6)      wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane
do publicznej wiadomości;

7)      konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8)      Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 

8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – rok 2019 – dotacja w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057).                                                                                              

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-08 14:41przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2020-07-08 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:766

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo