Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-05-28 ( Imieniny: Augustyna, Ingi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. gospodarki drogowej

WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. gospodarki drogowej

WÓJT GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 ds. gospodarki drogowej

w Referacie Inwestycji i Rozwoju
w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Data publikacji ogłoszenia: 1 grudnia 2021 r.
Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r. do godz. 13.00

 

 1. Opis stanowiska: stanowisko ds. gospodarki drogowej w Referacie Inwestycji i Rozwoju

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

 3. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne;

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

7)      nieposzlakowana opinia.

  4. Wymagania dodatkowe:             

1)      znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;

2)      doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok  pracy;

3)      prawo jazdy kat. B i możliwość wykorzystywania własnego samochodu osobowego do celów służbowych;

4)      znajomość pakietu MS Office;

5)      dyspozycyjność; rzetelność, odpowiedzialność;

6)      odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

7)      umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów;

8)      gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Bieżące utrzymanie dróg gminnych;

2)      Wydawanie pozwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny - zgodnie z ustawą o drogach publicznych:

a)      decyzji na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym;

b)      decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego;

c)      decyzji na zajęcie pasa drogowego.

3)      Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do Referatu Budżetu i Finansów przypisów należności za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym;

4)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy;

5)      Szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne wykonywania pracy:

a)      praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w pokoju usytuowanym na I piętrze budynku,

b)      praca wykonywana także poza siedzibą Urzędu – wymagane wyjazdy służbowe celem oględzin w terenie;

c)      budynek Urzędu Gminy Lutomiersk nie jest wyposażony w windę ani w urządzenia umożliwiające swobodne poruszanie się między piętrami na wózku inwalidzkim;

d)     podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer stacjonarny, urządzenia biurowe.

2)      Charakter pracy, czas pracy i termin wynagrodzenia:

a)      umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat;

b)      praca biurowo – administracyjna wykonywana głównie w pozycji siedzącej oraz praca w terenie;

c)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

d)     praca w systemie równoważnym czasu pracy;

e)      wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas wypłata następuje w dniu poprzedzającym.  

7.      Wymagane dokumenty:

1)      CV wraz z listem motywacyjnym - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5)      kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

8)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

9)      spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata - podpisany własnoręcznie w sposób czytelny.

8. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

1)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje;

2)      kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

9. Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki drogowej

należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu (skrzynka podawcza) lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 13 grudnia 2021r. do godz. 13.00. O dochowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego została dołączona do ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia naboru,  następnie zostaną zniszczone.

10.   Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Lutomiersk.

Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

11.  Inne informacje

Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Autor: Izabela Paczkowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-01 12:46przez: Izabela Paczkowska
Opublikowano:2021-12-01 12:46przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-12-01 12:46przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:610

Rejestr zmian

  • [2021-12-01 12:46:23]Administratorzalacznik

Banery/Logo